1. Základné informácie

Sme firma

e-DROZD s. r. o.

Dolná 43/9
967 01 Kremnica
Slovenská republika
IČO: 55918077
DIČ: 2122124631
IČ DPH: SK2122124631

IBAN: SK62 0900 0000 0052 1069 7267

BIC (SWIFT): GIBASKBX 

Register: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 47946/S

2. Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a len so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

3. Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje? 

Osobné údaje spracovávame za účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu, tj. aby ste mohli nakúpiť na našom eshope eDROZD.sk, potrebujeme bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenia zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vrátenie alebo reklamáciu tovaru 

4. Ak nakúpite bez registrácie

Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ 

Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje 

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment 

5. Ak sa registrujete

Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;

Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.

Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví, dátum narodenia, preferovaný jazyk.

Prihlasovacie údaje, ktorými sú vaše prihlasovacie meno a heslo. Ku skutočnému heslu nemáme prístup.

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

6. Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu. 

7. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

8. Právo na prístup

Máte právo požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov – aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom a na ako dlho, kde vaše údaje získavame a komu ich odovzdávame. V rámci práva na prístup nás tiež môžete požiadať o zaslanie štruktúrovaného strojovo čitateľného formátu spracovávaných údajov. Kópiu vám radi po riadnom overení identity vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu info@edrozd.sk

9. Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Stačí zaslať žiadosť na e-mailovú adresu info@edrozd.sk

10. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch môžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností a ktorých uchovanie nám nariaďujú právne predpisy (napr. vybavenie už podanej objednávky), či na ochranu našich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde aj v prípade, že tieto údaje už nebudú pre stanovený účel potrebné alebo ak bude uloženie vašich osobných údajov neprípustné z iných, zákonom stanovených dôvodov. O výmaz osobných údajov môžete požiadať  na e-mailovej adresy info@edrozd.sk

11. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete využiť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Môžete požadovať, aby vami označené osobné údaje neboli predmetom ďalšieho spracovania, a to na obmedzené obdobie. O obmedzenie spracovania osobných údajov môžete požiadať poverenca prostredníctvom e-mailovej adresy info@edrozd.sk

12. Právo na prenositeľnosť

Máte právo od nás získať všetky vami poskytnuté osobné údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu. Osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. Údaje vám v tomto formáte radi vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu info@edrozd.sk

13. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o spracovanie na marketingové účely, osobné údaje prestaneme spracovávať bez zbytočného odkladu. No v ostatných prípadoch takto učiníme podľa opätovného posúdenia našich oprávnených záujmov a vašich práv a dôvodov. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu info@edrozd.sk.

14. Kontaktujte nás  

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí týkajúcich sa týchto zásad a spracovania vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@edrozd.sk. Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť s ohľadom na zložitosť vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás však budeme informovať.

Prípadne nás neváhajte kontaktovať aj na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad.

Kontakt: e-DROZD s. r. o., Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, tel.: +421 903 536 043

15. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. 3. 2021.